Sjukdomspolicy

Som alla förskolor har vi en sjukdomspolicy som vi följer med anledning av sjuka barn och smittor som sprids mellan barnen. Vår önskan är att ni föräldrar litar på oss och har förtroende för vårt omdöme att ringa hem Era barn när de är sjuka eller när vi anser att de inte orkar med verksamheten på förskolan. Vi ser till barnets allmäntillstånd. Barnet kan vara sjukt utan att ha feber. Även om barnet verkar piggt hemma så kan det vara jobbigt att vara bland många barn på förskolan. Denna bedömning görs med omtanke om det sjuka barnet men också av hänsyn till andra barn och vuxna. Vid fler sjuka med samma sjukdom informerar vi alltid er föräldrar och vid misstanke om utbrott av smitta desinficerar vi barnens händer. Vill ni inte det ber vi er säga till oss. Om vi gör vårt bästa på förskolan för att undvika smittospridning vill vi att ni respekterar följande punkter:

Handhygien
Var alltid noga med handhygien. Var extra noga vid sjukdomsutbrott, använd er då gärna även av ett återfettande handdesinfektionsmedel både på vuxna och barn.

Magsjuka och diarré
Eftersom risken för smitta ökar om barnet inte kan ta hand om sin egen hygien och barn generellt smittar länge efter det att barnet är symptomfritt bör man vara hemma minst 72 tim efter sista vattentunna diarré eller kräkning. Barnet ska ha kommit igång och ätit vanlig mat innan det kommer till förskolan. Vi vill att ni håller syskon hemma för att förhindra att smittan sprids vidare. Vi håller oss till dessa riktlinjer då vi sett stor skillnad i hur snabbt vi fått stopp på smittspridningen.

Feber
Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma innan det kommer åter till förskolan.

Förkylning
Barnet behöver inte vara hemma från barnomsorgen på grund av förkylningen, såvida det inte är trött, febrigt eller inte orkar med verksamheten. Det är alltså barnets allmänna tillstånd som avgör om barnet kan vara på förskolan eller inte. Rådgör gärna med personalen, se till hur natten varit. Att orka vara i en stor barngrupp är inte desamma som att orka vara uppe och igång i lugn hemma miljö.

Ögoninfektion
Barnet ska vara hemma när ögonen varar mycket, eller är röda och svullna så att barnet mår dåligt av det. Man ska tänka på god handhygien och till exempel hålla familjens handdukar åtskilda för att slippa smittspridning.

Impetigo (Svinkoppor)
Barnet ska vara hemma tills skorpan är torr.

Vattkoppor
Barnet ska vara hemma tills kopporna har torkat.

Barn som har smittats i förskolan kan återvända dit när de är feberfria och mår bra, och orkar delta i de vanliga aktiviteterna.

Åter till förskolan
Meddela senast klockan 14.00 dagen innan barnet kommer tillbaka till verksamheten, detta för att underlätta vår planering av personal och mat.

Löss
Man kan förebygga spridning av löss genom att göra det till en vana att kamma igenom håret med luskam några gånger per termin.”

Tänk på….att tvätta gosedjur och byta nappar eftersom dessa ofta är en smittospridare. ”

ARBETSMILJÖPOLICY 2018-19

Inom Svenska friluftsförskolor AB bedriver vi förskoleverksamhet.

Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer. Vi gör årligen arbetsmiljöundersökningar genom enkät och säkerhetsronder. I januari specifikt för medarbetarna, i maj och november säkerhetsronder för barn och medarbetare.

Arbetsmiljön hos oss ska vara god med hänsyn till arbetets natur och inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en positiv och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt.

Våra ledord

• Kärlek som grund

• Ordning som stöd

• Framsteg som mål

Viktig att tänka på

• Se möjligheter

• Vi pratar med varandra

• Vi är varandras arbetsmiljö