Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering

 

I skollagen 4 kap. 8§ står det att “huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för klagomålshanteringen.

 

Vi strävar alltid efter att bli bättre på det vi gör. Därför välkomnar vi klagomål, synpunkter och positiv feedback. 

 

Syftet med rutinerna för klagomålshantering är att:

 

  • Stärka inflytandet för dig som vårdnadshavare

  • Främja en öppen dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger

  • Se till att eventuella brister åtgärdas så snabbt som möjligt

  • Se till att dina klagomål beaktas så skyndsamt som möjligt och att du får återkoppling

  • Utveckla verksamhetens kvalité


Vem framför jag mina klagomål till?

Som vårdnadshavare är du välkommen att framföra dina klagomål, synpunkter eller positiv feedback muntligt eller skriftligt. I första hand ska du vända dig till pedagogerna på förskolan. Om du vill lämna ett klagomål anonymt eller via brev finns det möjlighet att göra det i formuläret längst ner på sidan alternativt skicka in till Svenska Friluftsförskolor AB, Tumbo Gamla Skolan, 63531 Kvicksund. Om vi får in ett anonymt klagomål uteblir återkopplingen till dig.

 

  1. Prata med pedagogerna på förskolan

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning så framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Pedagogerna ska alltid föra en dialog med rektor om inkomna klagomål eller synpunkter. Vårdnadshavarna får återkoppling, vilket till exempel innebär respons på att klagomålet har tagits emot.

 

  1. Prata med rektor/huvudman

Om ditt missnöje kvarstår efter samtal med pedagogerna så ber vi dig vända dig till rektor eller biträdande rektor med ditt klagomål. Rektor/huvudman utreder då vidare orsaken till att klagomålet kvarstår. För att kunna följa upp och åtgärda bristerna på ett systematiskt sätt analyserar rektorn tillsammans med pedagogerna det inkomna klagomålet. Analysen kan ge en tydlig bild av vilka åtgärder som behöver genomföras på kort och lång sikt.

 

Kontakt:
Rektor (Raina Al-Chalabi):  raina@svenskafriluftsforskolor.se, 072-33 555 84
Biträdande rektor (Caroline Lundin): caroline@svenskafriluftsforskolor.se
Gemensam mail: info@svenskafriluftsforskolor.se

 

 

Vad händer med klagomålet efter att det lämnats in?

Alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp av pedagogerna och rektor/huvudman. När ett klagomål kommer in till huvudman genomförs en opartisk utredning effektivt och skyndsamt. Alla som berörs av klagomålet får komma till tals, utredningen ska dokumenteras och samtliga får även återkoppling gällande klagomålshanteringen.

  

Förebyggande arbete

Pedagoger på förskolan behöver vara uppmärksamma på synpunkter som framkommer under den dagliga kontakten med vårdnadshavarna, vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Genom att vara lyhörd och föra en dialog om synpunkter blir det möjligt att förebygga klagomål.

 

 

Reviderad  2023-06-07

Säg vad du tycker- lämna beröm, förslag och synpunkter- det är värdefull och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Lämna ditt meddelande i formuläret nedan: