Handlingsplan för barns säkerhet

Denna plan innefattar vår förskolas arbete med att förebygga olycksfall och skador liksom att främja en säker miljö samt en plan för hur vi agerar i akuta situationer.

Mål

Målet med säkerhetsarbetet är att skapa en trygg och säker miljö för barnen den tid de vistas på förskolan. Säkerhet och utveckling är varandras förutsättningar, varför vi utgår ifrån barnens rätt till en uppväxtmiljö där de tryggt kan vistas, leka, röra sig fritt och anta utmaningar utan att skadas allvarligt, fysiskt eller psykosocialt. 

Barnkonventionen om barns rättigheter
Barnkonvention uttrycker barnens bästa i alla situationer också när det gäller barns rätt till säkra, trygga och utvecklande miljöer. 

Samverkan och samarbete
Säkerhetsarbetet förutsätter ett samarbete mellan olika aktörer som har ansvar för barns miljöer – förskola, föräldrar, fastighetsskötare och teknisk personal, polis, räddningstjänst etc 

Utvärdering och uppföljning
Gemensamma utvärderingar och analyser både i personalgruppen och i samband med föräldramöten lägger grunden för en utveckling av vår förskolas arbetsmiljö ur en säkerhetsaspekt

• En tydlig introduktion till vikarier om hur vi bemöter barnen och varandra- aldrig stjäla kramar, pussar eller sätta i knät om barn inte vill själv

• Bara ordinarie personal eller väl kända vikarier byter blöjor

• Bara ordinarie personal eller väl kända vikarier assisterar vid toalettbesök

• Inga vikarier är ensamma på vilan

• Inte nya vikarier vid öppning/stängning av förskolan

• Brottsutdrag på alla medarbetare

• Var uppmärksam på vilka ”hörnor” barnen leker i och se till att det alltid är en pedagog närvarande

• Ta in förebyggande litteratur

• Samlingar med exempelvis forumteater där barnen får lära sig respektera varandras integritet

• Var uppmärksam på hur olika barn uttrycker sig (ord, kroppsspråk, mimik)

• Lär barnen lyssna på sina egna känslor

• Möt och förklara utifrån barnens frågor

• Lär barnen säga ”STOPP”

• Gör en trygghetsvandring med barnen (riskområden för barn blir synliggjorda)

• Gör barnintervjuer

• Samtala med barnen om Barnkonventionen (det gör barnen mer medvetna om sina rättigheter ”alla har rätt till sin kropp”, ”stopp, det är min kropp”)

• Fråga barnen ”får jag byta blöja på dig”? För att värna deras trygghet och integritet

• Ha uppsikt över alla utrymmen där barnen befinner sig